ניווט
 מבוא
 • ברוכים הבאים לאתר הבית של ג'רנטיק ישראל בע"מ.
 • אתר זה מספק מידע ושירותים הקשורים לפעילותה של ג'רנטיק ישראל, מותגיה ומוצריה.
 • תקנון זה מסדיר את היחסים המשפטיים והמסחריים שבין ג'רנטיק לקהל באמצעות אתר האינטרנט www.gernetic-israel.co.il, להלן: ('האתר' ו/או 'החברה) לבין הגולשים באתר ו/או המשתמשים ו/או הרוכשים באתר עבור כל מטרה שהיא.
 • כניסתך לאתר תהווה הסכמה מלאה מצדך לכל התנאים וזאת ללא כל הסתייגות ו/או הגבלה אחרת מצדך.
 • יש לקרוא בעיון את התקנון וכל הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ו/או רכישה ו/או הפנייה באתר.
 • החברה יכולה לשנות את האתר, לעדכנו או לבטל את השימוש בו על פי שקל דעתה הבלעדי.
 • רכישה באמצעות אתר זה כפופה לתנאים המפורטים בו. כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי קרא והבין את תקנון האתר וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה נגד החברה/בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הנוגעות בהפרת התחייבות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תנאי התקנון.

 •  כללי
 • האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון נקבה הוא מטעמי נוחות בלבד.
 • כל לקוחה אשר מלאו לה 18 שנים וברשותה כרטיס אשראי תקף, רשאית לבצע רכישה באתר. על לקוחות שגילם מתחת לגיל 18 שנה יש ליידע את הוריהם ולקבל את אישורם כדי לרכוש מוצרים באתר

 •  קניין רוחני
 • כל זכויות הקנין הרוחני, לרבות זכות היוצרים, באתר ובכל מידע הכלול בו, לרבות תוכן האתר, עיצוב האתר, אופן הצגתו ועריכתו של המידע המופיע באתר, קוד המחשב, קבצים גרפיים, תמונות, טקסט, ליקוטים, סימני מסחר וכל חומר אחר הכלולים בו, שייכים במלואם לג'רנטיק ישראל שותפינו או מעניקי הרשיון שלנו ומוגן על ידי החוקים בישראל לרבות דיני זכויות יוצרים ודיני סימני המסחר.
 • למשתמש שמורה הזכות לשימוש אישי והוגן בשירותים השונים המוצעים באתר, ולא לשימוש מסחרי והכל בכפוף לתנאי שימוש אלה.
 • חל אסור להשתמש בתוכן או בכל חלק מהאתר, לשחזרו, לשכפלו, להעתיקו, למכור, למכרו מחדש, לשנותו, ליצור יצירות נגזרות, למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל או לנצלו בכל דרך אחרת, במלואו או בחלקו, לכל מטרה שהיא, ללא הסכמתה המפורשת בכתב ומראש של החברה.
 • אין לצטט חומר המופיע באתר לצרכים פרסומיים, שיווקיים או בעלי אופי מסחרי ללא הסכמה מראש ובכתב מאת ג'רנטיק ישראל, ועליך לציין את המקור לציטוט תוך מתן קישור ישיר למקום ממנו נלקח הציטוט.

 •  אחריות
 • ג'רנטיק ישראל עושה כל שביכולתה לספק מידע מקצועי, שלם ומדויק. אולם, המידע באתר עשוי להכיל בתום לב אי דיוקים או שגיאות. במידה ויתגלה אי-דיוק או טעות במידע אשר מופיע באתר , יש להודיע על כך לחברה על מנת שתוכל לתקנו, בהתאם לשיקול דעתה.
 • ג'רנטיק ישראל אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית לאתר מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל ג'רנטיק ישראל ו/או מי מטעמה.
 • ג'רנטיק ישראל לא תישא באחריות ישירה ו/או עקיפה בכל מקרה בו הצעתך לא התקבלה ו/או כל בעיה טכנית המונעת ממך מלקבל את ההפניה ו/או המוצר.
 • בשום נסיבות לא תחול על ג'רנטיק ישראל אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין שימוש באתר, שגיאות ו/או אי-דיוקים במידע הכלול באתר, אובדן שימוש, אובדן נתונים או רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, באספקה או באי אספקה של שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת.
 • ג'רנטיק ישראל ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה על ידי צד שלישי בכרטיס האשראי בו עשית שימוש לשם ביצוע פעולה באתר.
 • השירות באתר ניתן לשימוש כמו שהוא. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי ג'רנטיק ישראל ו/או מותגיה ו/או מי מטעמה בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.
 • "ג'רנטיק ישראל" ואו/ "האתר" לא ישאו בכל אחריות לכל נזק שיגרם כתוצאה מקישור ו/או הצגה של "מידע כוזב" ו/או מכל סיבה אחרת אשר נגרם ע"י המשתמש אשר מתחייב לפצות את ג'רנטיק ישראל בעקבות הנזקים שיגרמו לה.
 • הינך מתחייבת כי בשימוש באתר לא תבוצע פעולה הסותרת את הוראות החוק הישראלי ו/או כל דין זר ובכלל זה, הפצת מידע כוזב ו/או מטעה, הפצת דואר זבל (spam) (כאמור בחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ"ב-1982 לשרתי האתר ו/או העלאת מידע בלתי חוקי לאתר לרבות, שימוש בתוכנות עוינות ו/או העלאת כל חומר אחר אשר מהווה ו/או עשוי להוות עבירה פלילית.
 • חל איסור מוחלט לכלול כל חומר אשר מהווה או עשוי להווה לשון הרע על כל אדם ו/או חברה ו/או כל חומר אחר אשר פרסומו נאסר ו/או מידע ו/או תוכן אשר עלול להסית לגזענות ו/או לפגיעה בכל ישות ו/או אדם אחר.

 •  הצהרת פרטיות
 • חלק מהשירותים המוצעים באתר טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש הרוכשת או המשתמשת, לפי העניין, למסור מידע אישי, דוגמת שם, מען, כתובת דואר אלקטרוני ופרטים נוספים. חלק מהשדות הינם שדות חובה. יצויין, כי לא חלה על הרוכשת ו/או המשתמשת חובה על פי דין למסור את המידע האישי האמור, אולם ללא מסירת הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל הרוכשת או המשתמשת, לפי העניין, להירשם לשירותים הטעונים רישום ולבצע רכישה. יובהר, כי השימוש בשירותים המוצעים באתר מהווה הסכמה מפורשת של הרוכשת או המשתמשת, לפי העניין, למסירת המידע האישי, שכן כאמור – ללא מידע זה לא ניתן להשתמש בשירותים המוצעים באתר. עם זאת, ג'רנטיק ישראל (מתחייבת לעשות שימוש במידע הנמסר לצרכי האתר בלבד.
 • בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע הנוגע, בין היתר, לנוהגי הרוכשת או המשתמשת, לפי העניין, תדירות הפניות לאתר ומידע נוסף כגון: נתוני מערכת ההפעלה, גרסת תוכנה, גרסת דפדפן וכיו"ב. ג'רנטיק ישראל תשמור את המידע האמור במאגריה. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור הרוכשת או המשתמשת, לפי העניין, בעת הליך ההרשמה לשירותים השונים המוצעים באתר ייעשה רק על פי תנאי שימוש אלה ו/או על פי הוראות כל דין.
 • הפרטים שמוסרת הרוכשת או המשתמשת, לפי הענין, בעת הצטרפותה לשירותים יישמרו במאגר ממוחשב ומאובטח וג'רנטיק ישראל לא תמסור את הפרטים האמורים לצדדים שלישיים לצרכים פרסומיים ושיווקיים. כפוף לכל דין, ג'רנטיק ישראל שומרת לעצמה את הזכות לחשוף כל מידע אישי אודות הרוכשת או המשתמשת בגין השימוש שלו בשירותים המוצעים באתר כולל תוכן השימוש, ללא קבלת רשות, אם פעולה זו חיונית לשם :
  i. ציות לדרישות הדין או מילוי הוראות הליך משפטי או צו שיפוטי;
  ii. הגנה על הזכויות או הקניין של ג'רנטיק ישראל ו/או של מי מטעמה;
  iii. אכיפת תנאי שימוש אלה, לרבות לעניין תשלום;
  iv. הגנה על האינטרסים של המשתמשים באתר ו/או אחרים.
 • ג'רנטיק ישראל מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, ג'רנטיק ישראל אינה מתחייבת כי שירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. כמו כן, ג'רנטיק ישראל אינה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף אשר יגרם למנוי ו/או למשתמש במקרה של חשיפת המידע עקב חדירה בלתי מורשית של צדדים שלישיים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים שאינם בשליטתה של החברה. ג'רנטיק ישראל בוחנת מעת לעת את אבטחת המידע של האתר ומבצעת שינויים ושדרוגים בהתאם לצורך, כדי לשמור על רמת אבטחת המידע הנדרשת.
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, על המשתמש בשירותים המוצעים באתר קיימת אחריות אישית להשתמש באמצעי ביטחון, כדוגמת תוכנת אנטי וירוס, הגדרות ביטחון לדפדפן הרשת, הימנעות משימוש בתוכנות ממקור לא מוכר וכו', וזאת על-מנת לצמצם את הסיכון של חשיפת המידע האישי לצדדים שלישיים בלתי-מורשים.

 •  חומר פרסומי ודיוורים
 • בהסכמתך לתנאי שימוש אלה נותן הרוכשת/ המשתמשת, לפי העניין, הסכמתה לכך שכתובת הדוא"ל שמסרה לשם רכישת מוצרים המוצעים באתר, תצורף לרשימת התפוצה של ג'רנטיק ישראל, לצורך קבלת דיוורים, עדכונים, הודעות, וכל מידע רלבנטי נוסף, לרבות הטבות ודברי פרסומת. מובהר בזה, כי הרוכשת או המשתמשת תוכל, בכל עת, לבקש את הסרת פרטיה מרשימת התפוצה של האתר באמצעות הלינק להסרה מרשימת התפוצה שיופיע בכל ניוזלייטר היה ויישלח.

 •  שיפוי
 • כל העושה שימוש בלתי ראוי באתר ,תוך הפרת תנאי שימוש אלה מתחייב לשפות ולפצות את ג'רנטיק ישראל ו/או מי ממפעיליה ו/או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום, הוצאה, תביעה ו/או נזקים מכל מין וסוג כלשהו לרבות הוצאות משפטיות, אשר ייגרמו להם.

 •  שינויים
 • ג'רנטיק ישראל שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את התקנון, כאשר תחילת תוקפם של התנאים החדשים יהיה ממועד פרסומם. אם יבוצעו שינויים מהותיים תפורסם על-כך הודעה בדף הבית של האתר. אין באמור בכדי לגרוע מחובתו של הרוכשת ו/או המשתמשת להתעדכן מעת לעת בתנאי השימוש של האתר.
 • לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה בגין ביצוע שינויים כאמור או בגין תקלות שהתרחשו אגב ביצועם.

 •  התניית שיפוט
 • דיני מדינת ישראל בלבד יחולו על תקנון זה ועל השימוש באתר. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לכל ענין, מחלוקת, סכסוך או שאלה משפטית הנובעים או קשורים לתנאי שימוש אלה או לאתר תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת בתל אביב בלבד.
צור קשר

* שדות חובה